cd281e40-eb24-44fc-b6dd-d6543ef4c8f2_1420052263364РАК ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

 

NB! Становить у чоловіків близько 3,5 %, у жінок — 2,5 % у структурі за­хворюваності на злоякісні пухлини (спостерігається тенденція до зростання).

Частіше хворіють чоловіки віком 60—65 років, що пов’язано з курінням і особливостями харчування.

Найчастіша локалізація раку — головка підшлункової залози — 70 %, тіло, хвіст — 30 % .

Макроскопічна форма:

- вузлова.

Морфологічні форми:

-         аденокарцинома (слизиста);

-         плоскоклітинний рак;

-         цистаденокарцинома;

-         ацинарноклітинний рак;

-         недиференційований рак;

-         некласифікований рак;

-         пухлини з острів­ців Лангерганса — апудоми (інсулінома, гастринома, серотинома, соматостатинома).

 

Cancer

Мал. Стадії раку підшлункової залози. Джерело: en.wikipedia.org

 

Стадії захворювання:

Secondary_tumor_deposits_in_the_liver_fromІ (Т1—2N0M0);

II (T3N0M0);

ІІІ (Т будь-яке N1M0);

IІІ (Т будь-яке N1M0);

IV (Т і N будь-яке, МІ).

Метастазування:

-         лімфогенним шляхом: у лімфовузли ділянки головки під­шлункової залози, воріт печінки, надключичні лімфатичні вузли;

-         гематогенним шляхом: у печінку, брижу кишок, середостіння, легені, кістки, нирки, мозок, метастази Шніцлера, Крукенберга;

-         імплантаційним шляхом: дисемінація по очеревині з поя­вою асциту.

 

 

Здійснення медсестринського процесу

 

І. МЕДСЕСТРИНСЬКЕ ОБСТЕЖЕННЯ

Під час обстеження пацієнта, госпіталізованого з підозрою на злоякісну пухлину підшлункової залози, палатна медсестра ко­ристується загальноприйнятою схемою медсестринського обсте­ження, звертаючи особливу увагу на:

1) анамнестичні дані: скарги на біль у надчеревній ділянці, не пов’язаний зі споживанням їжі (може бути переймоподібний з ір­радіацією в спину), втрату апетиту до стану анорексії і прогресую­че схуднення. Фактори ризику: тривале куріння, цукровий діа­бет, вплив азбесту, “західний тип дієти” — часте споживання їжі з підвищеним вмістом білків і жирів, зменшення споживання продуктів, що містять клітковину, дефіцит вітамінів у їжі (при­родні вітаміни А, С, Е інактивують канцерогени), часте спожи­вання їла з консервантами, нітратами;

2) дані обстеження: схуднення, жовтяниця, іноді пальпуєть­ся пухлиноподібне утворення у надчеревній ділянці. Фізикальне обстеження часто є інформативним лише при значних розмірах пухлин;

3) оцінювання здатності самостійного забезпечення фун­кціональних потреб:

-         порушення споживання їжі та рідини (при погіршенні апетиту, нудоті, блюванні, болю в животі),

-         порушення нормаль­ного виділення з організму продуктів життєдіяльності, сну та від­починку,

-         труднощі у підтриманні особистої гігієни (при проно­сах),

-         Жовтяницянеспроможність спілкуватися з іншими людьми,

-         неспроможність виконувати роботу, яка приносить позитивний результат та задо­волення,

-         неспроможність підтримувати віросповідання через загальну слабкість, зміну зовнішнього вигляду (жовтяниця, схуднення, свербіж шкі­ри), соціальну ізоляцію, біль (на пізніх стадіях).

 

ІІ. МЕДСЕСТРИНСЬКА ДІАГНОСТИКА. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ПАЦІЄНТА

Типові дійсні (наявні) проблеми хворих на рак підшлункової залози, пов’язані з основним захворюванням

Жовтяниця.

Свербіж шкіри.

Поява світлих випорожнень.

Оперізувальний біль у верхній половині живота, ниючий біль у спині.

Проноси.

Відчуття переповнення у надчеревній ділянці, періодичний біль, відрижка, блювання.

 

Типові потенційні проблеми хворих на рак підшлункової залози, пов’язані з основним захворюванням

Схуднення, кахексія.

Наявність об’ємних утворень у лівій надключичній ділянці, ділянці пупка.

Збільшення об’єму живота.

Втрата працездатності, соціальна ізоляція.

 

ІІІ. ПЛАНУВАННЯ МЕДСЕСТРИНСЬКИХ ВТРУЧАНЬ

Планування медсестринських втручань залежить від стадії ра­кової пухлини, обсягу діагностичних та лікувальних втручань (хірургічне лікування, хіміотерапія). Найрадикальнішим мето­дом лікування є хірургічна операція (радикальна і паліативна), а також паліативна хіміо-, радіотерапія нерезектабельних пухлин.

Летальність висока. П’ятирічне виживання після радикальної операції становить 5—10 %. 80 % пацієнтів з резектабельними пухлинами помирають через 2 роки. При паліативних операціях та паліативному консервативному лікуванні пацієнти живуть у середньому 5—10 міс.

Плануючи медсестринські втручання, медсестра здійснює спо­стереження і догляд за пацієнтом в обсязі, що відповідає медсестринському плану вирішення типових проблем, які виникають у перед-, інтра-, післяопераційний періоди, при проведенні паліа­тивної, променевої та хіміотерапії, вписує в план вирішення про­блем, зумовлених злоякісною пухлиною підшлункової залози.

 

Типові проблеми хворих на рак підшлункової залози

Типові медсестрин­ські діагнози при раку підшлун­кової залози

Мета

Планування

медсестринських

втручань

Жовтяниця.

Жовтяниця внаслідок обструк­ції пухлиною жовчних проток.

NB! Механічна жовтя­ниця з’являється пе­реважно при ураженні головки підшлункової залози.

Допомога ліка­рю у здійсненні заходів для своєчасної діагностики і лікування злоякісної пухлини та ускладнень

За призначенням лікаря проводити дезінтоксикаційну інфузійну терапію. Готувати пацієнта до оперативного втручання, паліатив­ної променевої чи хіміотерапії.

Свербіж шкіри.

Свербіж шкіри у зв’язку із накопи­ченням токсичних продуктів при порушенні обміну речовин.

 

При вираженому свербежі шкіри забезпечити пацієнта сухою натільною білизною з натураль­них тканин. Рекомендувати паці­єнту коротко під­стригти нігті

Поява світлих випорожнень

Поява світлих випорожнень унаслідок розви­тку механічної жовтяниці

 

Біль

Оперізуючий біль у верхній половині живота, ниючий біль у спині у зв’язку із розростанням пухлини.

NB! Біль виражений найчастіше при ура­женні тіла і хвоста під­шлункової залози

Ліквідація або зменшення болю

За призначенням лікаря вводити знеболювальні, спазмолітики

Неспромож­ність само­стійно

доглядати за собою

Неспроможність самостійно догля­дати за собою у зв’язку із фізич­ною слабкістю, тривалими проно­сами.

Забезпечення

догляду

Здійснити заходи щодо забезпечення особистої гігієни пацієнта, фізіологіч­них відправлень, надати допомогу під час вживання їжі, запобігти розвитку пролежнів.

Проноси

Проноси у зв’язку з порушенням ферментної функ­ції залози

Зменшення частоти випо­рожнень

Навчити і залучити родичів пацієнта до догляду за ним. При тривалих проносах за призна­ченням лікаря давати препарати ферментів підшлун­кової залози (панкре­атин, ензистал, фестал, мезим-форте, панзинорм)

Диспепсія

Відчуття перепов­нення у надчерев­ній ділянці, періодичний біль, відрижка, блюван­ня у зв’язку із проростанням пухлини у дванад­цятипалу кишку і її стисненням

Менш вираже­ні диспепсичні явища

За призначенням лікаря готувати пацієнта до опера­тивного лікування. Надати допомогу пацієнту при блю­ванні

Схуднення,

загальне

виснаження

Схуднення, кахексія у зв’язку із пухлинною інтоксикацією

Покращення стану пацієнта відповідно до стадії задавне­ності злоякіс­ного процесу

За призначенням лікаря проводити відповідну медика­ментозну терапію (знеболювання, парентеральне харчування, вітамі­нотерапія, симпто­матична (замісна) терапія).

Здійснювати догляд за тяжкохворими згідно із загально­прийнятими стан­дартами

Збільшення

об’єму живота

Збільшення об’єму живота внаслідок накопичення ріди­ни при метастазу­ванні в очеревину

Евакуація асцитичної

рідини

Приготувати все необхідне для проведення лапароцентезу.

Асистувати лікарю під час проведення процедури. Відправити асцитичний вміст на цитоло­гічне дослідження.

Здійснювати спосте­реження за пацієн­том (визначення артеріального тиску, пульсу — можливий колапс), догляд за накладеною після лапароцентезу пов’язкою

Втрата

працездатнос­ті, соціальна ізоляція

Втрата працездат­ності через погір­шення загального стану, біль.

Соціальна ізоляція у зв’язку зі зміною зовнішнього вигля­ду, інвалідністю

Допомога

пацієнту

соціально

адаптуватись

Провести психоло­гічну підтримку пацієнта та членів його родини.

Навчити і залучити родичів пацієнта до догляду за ним у домашніх умовах, розповісти родичам про альтернативні заклади догляду за невиліковними хворими (хоспіси)

 

 

ІV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ МЕДСЕСТРИНСЬКИХ ВТРУЧАНЬ

Виконання призначень лікаря

Вводити препарати згідно з листком призначень (знеболюваль­ні, спазмолітики, антиферментні Carcinoma-pancreasзасоби, інфузійні рідини: водно-сольові, дезінтоксикаційні розчини).

Підготувати пацієнта до обстежень відповідно до лікарського плану і виду вибраного методу лікування.

Маніпуляційній медсестрі слід взяти кров із вени для біохі­мічного аналізу. При пухлинах підшлункової залози можливе підвищення прямого, непрямого білірубіну, активності лужної фосфатази, амілази. Визначається також НBsAg, СА-19-9 (пухлиноасоційовані антигени).

При збільшенні об’єму живота через накопичення рідини під­готувати пацієнта і все необхідно для проведення лапароцентезу з подальшим цитологічним дослідженням асцитичної рідини та до інших інструментальних досліджень:

- ультразвукового;

- комп’ютерної томографії (найінформативніший метод);

- черезшкірної аспіраційної біопсії пухлини тонкою голкою під контролем ультразвуку чи комп’ютерної томографії з цитоло­гічним дослідженням пунктату;

- сканування підшлункової залози;

- ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії;

NB! Через фіброволоконний дуоденоскоп шляхом канюлювання в про­току підшлункової залози вводять контрастну речовину, проводять одно­часно цитологічне дослідження епітелію і вмісту протоки підшлункової залози.

- ангіографії.

При проведенні планового оперативного втручання медсестра повинна провести належну психологічну, фізичну і медикамен­тозну підготовку пацієнта до призначеної операції.

Радикальні операції:

- панкреатодуоденальна резекція;

- лівобічна геміпанкреатектомія зі спленектомією і лімфаденектомією;

- панкреатектомія.

Паліативні операції — накладання анастомозів між травним каналом і жовчним міхуром для усунення перешкоди відтоку жовчі.

Операційна медична сестра повинна приготувати все необхідне для проведення призначеної операції.

Проводять також паліативну променеву терапію, хіміотерапію (5-флуороурацил, кальцію фолінат, доксорубіцин, мітоміцин).

 

Diagram_showing_the_parts_removed_with_a_Whipple's_operation_CRUK_337.svgDiagram_showing_how_the_pancreas_and_bowel_is_joined_back_together_after_a_Whipple's_operation_CRUK_140.svg

Мал. Об’єм оперативного втручання під час операції Віппла (Whipple) при раку підшлункової залози.

 

Спостерігання і догляд за пацієнтом, незалежні медсестринські втручання

При виникненні блювання медсестрі потрібно повідомити лі­каря, посадити пацієнта. Якщо стан пацієнта тяжкий, він ле­жить, для профілактики асфіксії блювотними масами повернути голову вбік. Після закінчення блювання допомогти прополоска­ти рот водою і витерти обличчя рушником. Винести прикритими блювотні маси до приходу лікаря у підсобне приміщення.

При тривалих проносах, особливо у лежачих, слабких пацієн­тів, контролювати здійснення заходів гігієни молодшим медич­ним персоналом і родичами (підмивати пацієнта, здійснювати до­гляд за навколовідхідниковою ділянкою), забезпечити пацієнта індивідуальним судном.

 

Навчання пацієнта й осіб, які його доглядають

Стежити за дотриманням пацієнтом дієти.

Підтримувати душевний стан пацієнта, вселяти віру в пози­тивне вирішення його проблем.

 

Медсестри поліклінічного відділення з метою профілактики та раннього виявлення рецидивів і метастазування разом з лі­карем проводять диспансеризацію пацієнтів згідно з чинними наказами МОЗ України та клінічними протоколами, затвер­дженими Наказом МОЗ України № 554 від 17.09.2007 р.

 

Диспансеризація хворих на рак підшлункової залози

 

 

ЛПЗ загально-лікарняної мережі

Консультативна

поліклініка спеціалізовано­го закладу

Стаціонар спеціалізованого закладу

Крат­ність

обсте­ження

1-й рік — 1 раз на 3 міс.

2-й рік — 1 раз на 6 міс.

У подальшому 1 раз на рік

1- й   рік — 1 раз на 3 міс.

2- й   рік — 1 раз на 6 міс.

У подальшому 1 раз на рік

1-й рік — 1 раз на 3 міс.

2-й рік — 1 раз на 6 міс.

У подальшому 1 раз на рік

Обсяг

обсте­ження

Фізикальне обстеження.

Лабораторне дослідження:

загальний аналіз сечі, крові;

біохімічне дослідження крові.

УЗД органів черевної порожни­ни та заочеревинного простору.

Обстеження в обсязі щорічного онконрофогляду

Обстеження проводять за потреби уточнення даних, отрима­них на попере­дньому етапі.

Фіброезофагогастродуо-деноскопія.

Рентгеноло­гічні дослі­дження шлунка, дванадцятипа­лої кишки

Поглиблене обстеження проводять за потреби уточ­нення даних, отриманих на попередніх етапах