imgresРАК ПЕЧІНКИ

 

NB! Первинні пухлини печінки становлять близько 1 % усіх злоякісних пухлин.

До причин виникнення відносять:

- афлатоксини — продукти життєдіяльності плісеневого грибка, що уражає зерно, борошно, які потрапляють в організм при вживанні недоброякісних зерно­вих продуктів;

- вірусний гепатит В — сильний канцерогенний фактор;

- квашіоркор — захворювання, що є наслідком білкового голодування в дітей,

- серед захворювань, що сприяють розвитку раку печінки, важливе місце належить цирозу печінки.

Чоловіки хворіють частіше, ніж жінки (3:1).

Пухлина частіше локалізується в правій частці або уражує обидві. Ураження окремо лівої частки спостерігається рідко.

Розрізняють:

ST I— первинний рак:

-         гепатоцелюлярний (з печінкових клітин),

-         холангіоцелюлярний (з епітелію жовчних проток) — в обох ви­падках це практично завжди аденокарцинома, інколи недиференційований рак;

— вторинний рак — це метастази в печінку раку інших органів (під­шлункової залози, шлунка, кишок, груд­ної залози), трапляється в 50 разів частіше від первинного раку печін­ки.

 

Макроскопічні форми:

-         вузлова (множинні вузли чи масивний поо­динокий вузол);

-         дифузна (рак-цироз).

 

Морфологічні форми:

- трабекулярний;

ST II- компактний;

- псевдозалозистий;

- світлоклітинний;

- фіброламелярний.

 

Стадії захворювання:

0 (TisN0M0);

I (T1N0M0);

II (T2N0M0);

III (Т13N01М0);

IVA (T4N01М0);

IVB (Т і N будь-яке, М1).

 

Метастазування:

- лімфогеїшим шляхом: у лімфовузли воріт печінки;

- гематогенним шляхом: найчастіше в легені, рідше в інші ор­гани.

 

 

Здійснення медсестринського процесу

І. МЕДСЕСТРИНСЬКЕ ОБСТЕЖЕННЯ

Під час обстеження пацієнта, госпіталізованого з підозрою на злоякісне ураження печінки, палатна медсестра користується за­гальноприйнятою схемою медсестринського обстеження, зверта­ючи особливу увагу на:

1) анамнестичні дані: перенесені захворювання — вірусний гепатит В, шистосомоз та інші паразитарні захворювання, цироз печінки. Тривале застосування пероральних протизаплідних за­собів, куріння, вживання спиртних напоїв. Слід також брати до уваги можливість метастатичного ураження печінки (що є більш імовірним), шукаючи первинну пухлину іншої локалізації;

2) дані об’єктивного обстеження: загальна слабкість, схуд­нення, блідість, жовтяничність склер, слизових оболонок і шкір­них покривів, підвищення температури тіла, при пальпації пух­линоподібне утворення у черевній порожнині (на пізніх стадіях);

3) оцінювання здатності самостійного забезпечення функ­ціональних потреб:

-         порушення дихання (при обмеженні екскур­сій легень через збільшення печінки, асцит),

-         ST IIIспоживання їжі та рідини (при погіршенні апетиту, нудоті, болю в животі),

-         виділен­ня з організму продуктів життєдіяльності (при порушенні обміну речовин),

-         сну та відпочинку,

-         підвищення температури тіла (через пухлинну інтоксикацію),

-         неспроможність спілкуватися з іншими людьми,

-         виконання роботи, яка приносить позитивний результат та задоволення,

-         підтримання віросповідання (через загальну слабкість, зміну зовнішнього вигляду (жовтяниця, схуднення),

-         соціальну ізоляцію, а також через біль на пізніх стадіях).

 

ІІ. МЕДСЕСТРИНСЬКЛ ДІАГНОСТИКА. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ПАЦІЄНТА

Типові дійсні (наявні) проблеми хворих на рак печінки, пов’язані з основним захворюванням

Зниження апетиту, загальна слабкість, відчуття важкості в правому підребер’ї.

Тупий ниючий біль у правому підребер’ї.

Підвищення температури тіла (від субфебрильної до високих цифр).

Жовтяничність склер і слизових оболонок, жовтяниця.

Гіркота в роті, нудота.

 

Типові потенційні проблеми хворих на рак печінки, пов’язані з основним захворюванням

Збільшення об’єму живота.

Прогресуюче різке схуднення, кахексія.

Кровотечі з ясен, носа, маткові, шлунково-кишкові.

ST IVВисокий ризик порушення діяльності систем організму.

Порушення працездатності.

Соціальна ізоляція.

 

ІІІ. ПЛАНУВАННЯ МЕДСЕСТРИНСЬКИХ ВТРУЧАНЬ

Планування медсестринських втручань залежить від стадії ра­кової пухлини, обсягу діагностичних та лікувальних втручань (хірургічне лікування, хіміотерапія). Найрадикальнішим мето­дом лікування є хірургічна операція.

Після радикальної операції у І—II стадії п’ятирічна вижива­ність становить 4—36 %, при застосуванні хіміотерапії настає лише тимчасове полегшення стану у 20—25 % пацієнтів.

Плануючи медсестринські втручання, медсестра здійснює спо­стереження і догляд за пацієнтом в обсязі, який відповідає медсестринському плану вирішення типових проблем, що виникають у перед-, інтра-, післяопераційний періоди, при проведенні хіміо­терапії, вписує в план вирішення проблем, зумовлених цією зло­якісною пухлиною.

 

Типові пробле­ми хворих на рак печінки

Типові медсестринські діагнози при раку печінки

Мета

Планування

медсестринських

втручань

Дефіцит харчування: зменшення відносно потреб орга­нізму

Дефіцит харчу­вання: зменшен­ня відносно потреб організ­му через пору­шення обміну речовин

Забезпечен­ня пацієнта достатньою кількістю білків, жи­рів, вугле­водів, рідини

За призначенням лікаря налагодити відповідне ентеральне чи паренте­ральне харчування

Погіршення, втрата апети­ту, загальна слабкість

Погіршення, втрата апетиту, загальна слаб­кість, відчуття важкості в пра­вому підребер’ї у зв’язку із рос­том пухлини, інтоксикацією

Досягнення задовіль­ного стану пацієнта

Заохочувати пацієнта до вживання регламенто­ваної відповідною дієтою їжі.

Забезпечити естетичний вигляд їжі, пропонувати їсти часто, малими пор­ціями.

З’ясувати у пацієнта, які страви йому найбільше смакують.

За призначенням лікаря вводити медикаментозні засоби (ферменти під­шлункової залози, гепатопротектори)

Тупий нию­чий біль у правому підребер’ї

Тупий ниючий біль у правому підребер’ї у зв’язку із ростом пухлини, проростанням сусідніх органів

Ліквідація або змен­шення болю

За призначенням лікаря вводити знеболювальні препарати.

Готувати пацієнта до призначеного оператив­ного чи консервативного лікування

Гіркота в роті, нудота

Гіркота в роті, нудота внаслі­док порушення процесів трав­лення

Усунення гіркоти, зменшення її вираженості

Пропонувати пацієнту смоктати солодкі пастил­ки, цукати, лимонні шкірочки.

Рекомендувати пити солодкі трав’яні чаї.

Приготувати все необхід­не та за потреби допомог­ти пацієнту полоскати рот (розчином ромашки, м’яти)

Жовтяничність

Жовтяничність склер і слизових оболонок уна­слідок порушен­ня функції печінки і відтоку жовчі через стиснення жовчних проток

Усунення жовтянич- ності, змен­шення її виваженості

За призначенням лікаря проводити дезінтоксикаційну інфузійну терапію

Підвищення

температури

тіла

Підвищення температури тіла (від субфебрильної до висо­ких цифр) у зв’язку з активі­зацією інфекції в застійних жовчних прото­ках, запальними ускладненнями

Нормаліза­ція темпе­ратури тіла

За призначенням лікаря вводити жарознижуваль­ні, антибактеріальні препарати, проводити дезінтоксикаційну інфузійну терапію. Здійснювати догляд за пацієнтом при гарячці згідно із загальноприйня­тими стандартами. Контролювати показни­ки температури тіла

Збільшення об’єму живота

Збільшення об’єму живота внаслідок асциту, що спри­чинено стиснен­ням пухлиною ворітної вени і канцероматозом очеревини

Евакуація асцитичної

рідини

Приготувати все необхід­не для проведення лапароцентезу.

Асистувати лікарю під час процедури. Відправити асцитичний вміст на цитологічне дослідження.

Спостерігати за пацієн­том: визначення артері­ального тиску, пульсу (можливий колапс), доглядати за накладеною після лапароцентезу пов’язкою

Носові, матко­ві, шлунково-кишкові кровотечі

Носові, маткові, шлунково-киш­кові кровотечі через порушен­ня згортання крові і підвище­ну ламкість судин

Зупинка кровотечі

Надати невідкладну допомогу при носовій, матковій, шлунково- кишковій кровотечі згідно із загальноприйня­тими стандартами

 

CT_cholangioca

ІV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ МЕДСЕСТРИНСЬКИХ ВТРУЧАНЬ

Виконання призначень лікаря

Уводити препарати згідно з листком призначень: знеболюваль­ні, гемостатики, антибіотики, інфузійні рідини (водно-сольові, дезінтоксикаційні розчини), проводити трансфузії.

Підготувати пацієнта і все необхідне для взяття біологічних матеріалів (крові, сечі, калу) з метою проведення лабораторних досліджень.

Маніпуляційна медсестра бере кров з вени для біохімічного аналізу. При пухлинах печінки можливі: підвищення рівня аспартатамінотрансферази (ACT) або лужної фосфатази, визнача­ється HBsAg, СА-19-9 (пухлиноасоційовані антигени), РЕА (ра­кові ембріональні антитіла), АФП (альфа-фетопротеїн).

Підготувати пацієнта і все необхідне для проведення таких ін­струментальних досліджень:

-         ультразвукової діагностики;

-         комп’ютерної томографії;

-         магнітно-резонансної томографії;

-         радіонуклідного дослідження.

При виконанні планового оперативного втручання медсестра має провести належну психологічну, фізичну і медикаментозну підготовку пацієнта до призначеної операції:

Оперативні втручання:

- оперативне видалення поодиноких метастазів;

- резекція частки чи сегмента печінки — лівобічна лобектомія (видалення II та III сегментів), лівобічна гемігепатектомія (вида­лення І—IV сегментів), Secondary_tumor_deposits_in_the_liver_from_a_primary_cancer_of_the_pancreasправобічна гемігепатектомія (видалення V—VIII сегментів), розширена правобічна гемігепатектомія (вида­лення IV—VIII сегментів). У разі метастатичного ураження, неоперабельності пухлини — атипова резекція, деартеріалізація печін­ки, катетеризація печінкових артерій для інфузії цитостатиків;

- гепатектомія з алотрансплантацією (пересадкою) печінки. Операційна медична сестра повинна приготувати все необхідне для проведення призначеної операції.

Хіміотерапія (флуороурацил, мітоміцин, етопозид, тегафур, цисплатин та ін.) ефективна при суперселективній внутрішньоартеріальній інфузії в печінкові артерії.

 

Спостерігання і догляд за пацієнтом, незалежні медсестринські втручання

Спостерігати за загальним станом пацієнта: при порушенні свідомості, зміні кольору склер, шкіри (поява жовтяничності), слизових оболонок слід негайно повідомити лікаря, адже ці озна­ки можуть свідчити про розвиток тяжких порушень з боку печін­ки, зокрема про печінкову недостатність.

Навчання пацієнта й осіб, які його доглядають. Дотримуватися дієти № 5 (відварні, парові страви, забороня­ються м’ясні, грибні, рибні навари, соуси, ковбаси, копчення, смажені страви, бобові, шпинат).

 

Медсестри поліклінічного відділення з метою профілактики та раннього виявлення рецидивів і метастазування разом з лікарем проводять диспансеризацію пацієнтів згідно з чинними наказами МОЗ України та клінічними протоколами, затвердженими Нака­зом МОЗ України № 554 від 17.09.2007 р.

 

 

Диспансеризація хворих із злоякісними пухлинами печінки

 

 

ЛПЗ загально- лікарняної мережі

Консульта­тивна поліклініка спеціалізова­ного закладу

Стаціонар

спеціалізованого

закладу

Обстеження при диспан­серизації хворих

Кратність

обстежен­ня

1-й рік — 1 раз на 3 міс.

2-й рік — 1 раз на 6 міс.

У подальшому 1 раз на рік

1-й    рік — 1 раз на 3 міс.

2-й    рік — 1 раз на 6 міс.

У подальшо­му 1 раз на рік

1-й рік — 1 раз на 3 міс.

2-й рік — 1 раз на 6 міс.

У подальшому 1 раз на рік

Обсяг

обстежен­ня

Фізикальне обстеження.

Лабораторне дослідження: загальний аналіз сечі, крові; біохімічне дослідження крові.

УЗД органів черевної порож­нини та заочеревинного простору.

Обстеження в обсязі щоріч­ного онкопрофогляду

Досліджен­ня прово­дять за потреби уточнення даних, отриманих на попере­дньому етапі

Поглиблене дослідження проводять за потреби уточ­нення даних, отриманих на попередніх етапах.

 

 

 

size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-ansi-language: RU;mso-fareast-language:EN-US'> біохімічне дослідження крові.

УЗД органів черевної порож­нини та заочеревинного простору.

Обстеження в обсязі щоріч­ного онкопрофогляду

Досліджен­ня прово­дять за потреби уточнення даних, отриманих на попере­дньому етапі

Поглиблене дослідження проводять за потреби уточ­нення даних, отриманих на попередніх етапах.