urlРАК ШЛУНКА

 

В останні десятиpiччя чiтко намiтилась тенденцiя до зменшення захворюваності на pак шлунка в усьому свiтi, в тому числi i в Укpаїнi.

Захворюваність в Україні в 2013 році становила 24,1 на 100 тис. населення.

Загальна кількість нових випадків становила 10.291, чол. - 6.112, жін. - 4.179.

Загальна кількість померлих 7.766 осіб.

Не прожили 1 року з числа вперше захворілих в 2013 р. 59,8%.

Чоловiки хвоpiють на pак шлунка 1,5-2 рази частiше, нiж жiнки.

В 2013 році в структурі смертності від злоякісних новоутворень населення України рак шлунка займає в чоловіків 2-ге місце, в жінок - 3-тє.

Спостеpiгається неpiвномipна захвоpюванiсть на pак шлунка в piзних кpаїнах свiту. Найбільш висока вона в Японiї (70%), Фiнляндiї, Чiлi, Iсландiї. Низька захвоpюванiсть спостерігається в Iндонезiї, Iндiї, Нiгеpiї.

 

NB! Серед загальної кількості пацієнтів із злоякісними пухлинами рак шлунка посідає друге місце (24 випадки на 100 тис. населення).

Значну роль відіграють генетичний фактор, тривале вживання канцерогенів з їжею (консервантів, нітросполук), екологічні чин­ники.

Чоловіки хворіють частіше, ніж жінки (1,5:1).

Найчастіше локалізується в ділянці антрально­го відділу. Наявність пухлини в кардіальному та антральному відділах призводить до їх стенозування.

 

Передракові стани:

- перніціозна анемія;

- атрофічний гастрит;

- виразка шлунка;

- стан після резекції шлунка;

- поліпи шлунка (частота малігнізації становить 40 % при по­ліпах діаметром понад 2 см);

Stomach_Cancer_- імунодефіцити (ризик карциноми — 33 %).

 

Макроскопічні форми:

- екзофітна (бляшкоподібний, поліпоподібний, чашоподібний);

-ендофітна (скір, субмукозний, плоскоінфільтративний);

- дифузна форма — мезофітна (рак із поліпа, рак із виразки).

Клінічно розрізняють:

- ранній рак, який розвивається на фоні вищезгаданих пе­редракових станів;

- маніфестний рак — розвинений рак (II—III стадії).

NB! Ранню діагностику раку шлунка забезпечує диспансеризація паці­єнтів з передраковими станами та профілактичні огляди.

 

Морфологічні форми:

- аденокарцинома;

- залозисто-плоскоклітинний рак;

- плоскоклітинний рак;

- не диференційований рак;

- некласифікований.

Diagram_showing_the_T_stages_of_stomach_cancer_CRUK_374.svg

Класифікація раку шлунка

 

Стадії захворювання:

 0 (TisN0M0);

 ІА (T1N0M0);

 IB (T1N1M0), (T2N0M0);

 II (T1N2M0), (T2N1M0), (T3N0M0);

 ІІІА (T2N2M0), (T3N1M0), (T4N0M0);

 ІІІВ (T3N2M0), (T4N1M0);

 IV (T4N2M0), (Т і N будь-яке, М1).

 

Метастазування:

- лімфогенним шляхом:

- у регіонарні лімфовузли біля шлун­ка,

- в яєчники (пухлина Крукенберга),

- у лівий надключичний лім­фовузол (вузол Вірхова),

- у пупок (метастаз сестри Джозеф),

- у прямокишково-маткову заглибину (метастаз Шнітцлера);

- гематогенним шляхом: найчастіше у печінку, кістки, леге­ні.

 

 

Здійснення медсестринського процесу

 

І. МЕДСЕСТРИНСЬКЕ ОБСТЕЖЕННЯ

Adenocarcinoma_of_the_stomachКлінічна картина раку залежить від локалізації пухлини, фор­ми росту, ступеня її поширення. Слід враховувати, що маніфестний рак шлунка не має характерних патогномонічних симптомів. Клінічно більше проявляється рак нижньої та верхньої третини шлунка, а рак дна шлунка може перебігати безсимптомно.

Під час обстеження пацієнта, госпіталізованого з підозрою на злоякісну пухлину шлунка, палатна медсестра користується за­гальноприйнятою схемою медсестринського обстеження, зверта­ючи особливу увагу на:

 

1) анамнестичні дані:

поява періодичного болю в надчеревній ділянці, який згодом стає постійним і не залежить від вживання їжі,

дисфагії (порушення ковтання переважно твердої їжі па ран­ніх етапах, згодом рідкої, що свідчить про розвиток стенозу кардіального відділу шлунка),

диспепсії (відчуття переповнення в надчерев’ї, відрижку — частіше пов’язані зі стенозом воротаря),

погіршення апетиту, зниження маси тіла.

Особливу увагу слід звернути на тривалість шлункового анамнезу (анамнез короткий, як правило, триває кілька місяців (3-6 міс.) і рідко понад 1 рік).

Важливе значення має виявлення “малих ознак”.

 

Синдром малих ознак Савицького А.І.:

-         слабкість, швидка стомлюваність, втрата працездатності.

-         розвиток психічної депресії, апатія.

-         анорексія, відраза, частіше до м'ясної їжі.

-         втрата відчуття задоволення від прийнятої їжі.

-         розвиток шлункового дискомфорту, розпирання, відчуття тягаря в епігастрії, біль.

 

Тріада О.В. Мельникова:

-         втрата ваги,

-         втрата апетиту,

-         біль в епігастрії - шлунковий дискомфорт.

 

 

З анамнезу та­кож потрібно з’ясувати, як часто пацієнт вживає гостру, надмір­но гарячу їжу, міцні алкогольні напої, чи курить. Ознайомитися з результатами попередніх досліджень;

 

2) дані об’єктивного обстеження:

-         загальна слабкість,

-         схуд­нення,

-         шкіра бліда із землистим відтінком,

-         язик сухий, обкладе­ний білим нальотом,

-         живіт здутий,

-         при пальпації:

- зниження тургору шкіри,

- зниження сили та наповнення пульсу,

- артеріальна гіпотен­зія,

- збільшення лімфовуз­лів у лівій надключичній ямці – за наявності віддалених метастазів;

 

3) оцінювання здатності самостійного забезпечення функ­ціональних потреб:

-         можливе порушення споживання їжі та рі­дини (при погіршенні, відсутності апетиту, стенозі, обтурації пухлиною Крукенбергпросвіту шлунка),

-         порушення сну (через постійний біль),

-         порушення актив­ного відпочинку,

-         порушення спілкування з іншими людьми,

-         неспромож­ність виконувати роботу, яка приносить позитивний результат та задоволення,

-         неспромож­ність підтримувати віросповідання (через соціальну ізо­ляцію, а також при змінах зовнішнього вигляду (різкому схуд­ненні), болю),

-         нездатність підтримувати власну безпеку (при психічних змінах: депресія, ризик суїциду).

 

ІІ. МЕДСЕСТРИНСЬКА ДІАГНОСТИКА. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ПАЦІЄНТА

Типові дійсні (наявні) проблеми хворого на рак шлунка, пов’язані з основним захворюванням

Загальна слабкість, підвищена втомлюваність, відраза до м’я­са, погіршення апетиту, втрата задоволення від вживання їжі, відчуття “переповнення”, важкості у надчеревній ділянці.

Порушення ковтання (дисфагія) твердої, а згодом і рідкої їжі.

Відчуття раннього насичення.

Дефіцит харчування: зменшення відносно потреб організму.

Дефіцит самодогляду.

Нудота і блювання.

Зміни смакових відчуттів, відсутність апетиту.

Блідість, землистість шкіри.

Типові потенційні проблеми хворого на рак шлунка, пов’язані з основним захворюванням

Біль у надчеревній ділянці.

Схуднення (кахексія).

Шлунково-кишкова кровотеча.

 

ІІІ. ПЛАНУВАННЯ МЕДСЕСТРИНСЬКИХ ВТРУЧАНЬ

Планування медсестринських втручань залежить від стадії ра­кової пухлини, обсягу діагностичних та лікувальних втручань (хіміотерапія, хірургічне лікування). Вибір методу лікування за­лежить від локалізації пухлини. Найпоширенішим методом ліку­вання є хірургічний (радикальні, паліативні операції), а також при неоперабельних формах раку — паліативна хіміотерапія. Нині досліджують ефективність неад’ювантної хіміотерапії.

Прогноз наслідків лікування залежить від стадії, локалізації злоякісного процесу, гістологічної структури пухлини, віку паці­єнтів. П’ятирічне виживання пацієнтів з І стадією — 70 %, з II — 50—60 %, з III — 25 %, за наявності метастазів — 25%.

Плануючи медсестринські втручання, медсестра здійснює спо­стерігання і догляд за пацієнтом в обсязі, який відповідає медсестринському плану вирішення типових проблем пацієнтів, що ви­никають у перед-, інтра-, післяопераційний періоди, вписує в план вирішення проблем, зумовлених злоякісною пухлиною шлунка.

 

Типові пробле­ми хворого на рак шлунка

Типові медсестринські діагнози при раку шлунка

Мета

Планування

медсестринських

втручань

Дефіцит харчування. Труднощі при прийман­ні їжі. Різке схуднення

Порушення ковтан­ня (дисфагія) твер­дої, згодом і рідкої їжі у зв’язку зі звуженням, пере­криттям (стеноз) пухлиною просвіту шлунка.

Відчуття раннього насичення внаслі­док виповнення пухлиною просвіту шлунка; порушен­ня перистальтики.

Дефіцит харчуван­ня у зв’язку із пору­шенням прохо­дження їжі, нудотою, блюван­ням, втратою апе­титу, інтоксикацією.

Схуднення (прогре­суюче, різке), кахе­ксія внаслідок дефі­циту харчування, пухлинної інтокси­кації

Отримання пацієнтом достатньої кількості

білків, жирів, вуглеводів, рідини

Налагодити відповід­не ентеральне (через стому, зонд) чи парентеральне харчування. Підготувати пацієнта до проведення призначеного ради­кального або паліа­тивного оперативно­го втручання чи паліативної хіміоте­рапії при неопера­бельних формах.

Здійснювати відпо­відний догляд, спостерігати за пацієнтом у перед-, інтра-, післяопера­ційний періоди

Неспромож­ність само­стійно догля­дати за собою

Неспроможність самостійно догляда­ти за собою у зв’яз­ку з ослабленням фізичної активності (пухлинна інтокси­кація, анемія, біль після проведеної операції)

Забезпечен­ня відповід­ного догляду за пацієнтом

Здійснити заходи щодо забезпечення особистої гігієни пацієнта, фізіологіч­них відправлень, надати допомогу при вживанні їжі, запобігти розвитку пролежнів.

Навчити і залучити родичів пацієнта до догляду

Нудота, блювання

Нудота і блювання, пов’язані з пору­шеннями евакуації їжі і перистальтики шлунка через стеноз

Запобігання блюванню

У разі виникнення блювання надати від­повідну допомогу.

За призначенням лікаря проводити періодичні проми­вання шлунка

Біль у надче­ревній ділянці

Біль у надчеревній ділянці внаслідок стиснення пухли­ною нервів, проро­стання в сусідні органи (великий, малий чепець, підшлункова залоза, очеревина)

Усунення або змен­шення больових відчуттів

За призначенням лікаря вводити ненаркотичні та наркотичні анальге­тики.

Застосувати фізичні та психологічні методи полегшення болю

Збільшення об’єму живота

Збільшення об’єму живота через накопичення рідини в черевній порожнині при метастазуванні в очеревину

Евакуація асцитичної рідини

Приготувати все необхідне для проведення лапароцентезу.

Асистувати лікарю під час проведення процедури.

Відправити асцитичний вміст на цитоло­гічне дослідження.

Здійснювати кон­троль за станом паці­єнта: визначення артеріального тиску, пульсу (можливий колапс), догляд за накладеною після

лапароцентезу пов’язкою

Кровотеча: блювання “кавовою гущею”, дьогтеподібні випорожнен­ня, запаморо­чення, слаб­кість

Шлунково-кишкова кровотеча, пов’яза­на з ушкодженням пухлиною судин

Зупинка кровотечі

Надати невідкладну допомогу, повідоми­ти лікаря.

За призначенням лікаря вводити кровоспинні засоби, провести інфузійну та гемотрансфузійну терапію.

Здійснювати кон­троль за станом пацієнта: наявністю блювання, домішки крові в ньому, кольором шкіри, артеріальним тис­ком, пульсом. Забезпечити контроль показників загально­го аналізу крові та коагулограми. Підготувати пацієнта до екстреної операції (за наявності пока­зання)

 

 

ІV. реалізація плану медсестринських втручань

Виконання призначень лікаря

Вводити препарати згідно з листком призначень (знеболюваль­ні, спазмолітики, антибіотики, гемостатики, інфузійні рідини: водно-сольові розчини, препарати для парентерального харчу­вання), проводити трансфузії.

Особливої підготовки потребують пацієнти з декомпенсованим стенозом вихідного відділу шлунка. Медична сестра за призна­ченням лікаря повинна здійснити протягом 5—7 днів корекцію відповідних порушень шляхом уведення відповідної кількості водно-сольових розчинів та амінокислот, жирових емульсій та електролітів, проводити гемотрансфузії.

 

Підготувати пацієнта і все необхідне для взяття біологічних матеріалів (крові, сечі, калу) з метою проведення лабораторних досліджень.

Пояснити пацієнту, як правильно збирати кал для досліджен­ня на приховану кров.

Слід приготувати пацієнта і все необхідне для промивання шлун­ка — кілька днів перед операцією проводяться систематичні про­мивання шлунка вранці і ввечері для ліквідації m_jpgзастійних явищ;.

 

Підготувати пацієнта і все необхідне для проведення таких ін­струментальних досліджень:

- цитологічного дослідження промивних вод шлунка;

-ендоскопічного (фіброезофагогастродуоденоскопія) — вияв­лення пухлини, визначення її макроскопічної форми (екзофіт, виразкування, інфільтрат), ступеня стенозу, а також отримання біоматеріалу (після щипцевої біопсії, взяття зскрібка) для цито­логічного та гістологічного досліджень;

- рентгенологічного — добре виявляються пухлини антраль­ного відділу (звуження виходу із шлунка), екзофітні пухлини (ви­значається дефект наповнення). Менш чітка рентгенологічна симптоматика при інфільтративних пухлинах (обрив, відсутність складок слизової оболонки, ригідність стінки шлунка, відсут­ність перистальтики);

- ультразвукової діагностики — для уточнення поширення пухлини та виявлення метастазів;

- комп’ютерної томографії — для уточнення поширення пух­лини та виявлення метастазів.

 

Визначення пухлинних маркерів — сироваткові пухлинні мар­кери (РЕА, СА19-9) — має обмежене значення, але їхній рівень нерідко підвищується в крові хворих на рак шлунка.

 

При проведенні планового оперативного втручання медсестра повинна здійснити належну психологічну, фізичну і медикамен­тозну підготовку пацієнта до призначеної операції.

Оперативні втручання:

- проксимальна резекція шлунка;

- субтотальна резекція шлунка;

- гастректомія із лімфаденектомією;

- паліативні операції (у термінальній стадії) — резекція шлун­ка, гастректомія для ліквідації стенозу чи кровотечі з пухлини, що розпадається;

- симптоматичні операції: гастроентероанастомоз, гастросто­мія, єюностомія, ушивання перфорації пухлини, перев’язування судин (для ліквідації симптомів, зумовлених пухлиною, — блю­вання, дисфагії, кровотечі).

Операційна медична сестра має приготувати все необхідне для проведення призначеної операції.

 

Хіміотерапію (кальцію фолінат, доксорубіцин, цисплатин, етопозид, 5-флуороурацил та ін.) застосовують переважно як па­ліативний захід.

Палатна медсестра в перші дні після операції повинна стежити за тим, щоб пацієнт не вживав їжі (голод). За призначенням ліка­ря налагодити парентеральне харчування — заповнити інфузійну систему для внутрішньовенного краплинного вливання. Вводити розчини білків (альбумін, нативну плазму, амінокислоти інфезол), вуглеводів (глюкоза), жирів (інтраліпід, ліпофундин). Перед уведенням їх необхідно підігріти на водяній бані до температури тіла (37—38 °С) і стежити за швидкістю введення. Пертих півго­дини препарати, особливо білкові, вводити зі швидкістю 10— 20 крапель за хвилину, а потім поступово протягом 30 хв швид­кість збільшити до 60 крапель за хвилину.

 

Спостереження і догляд за пацієнтом, незалежні медсестринські втручання

Спостерігати за станом пацієнта.

 

ІІри шлунково-кишковій кровотечі надати невідкладну допо­могу.

При виникненні блювання медсестрі слід негайно повідомити лікаря, зручно посадити пацієнта (якщо дозволяє його стан), за­крити груди рушником, одягнути клейончастий фартух так, щоб нижні краї звисали у відро. За наявності зубних протезів вийня­ти їх. Пацієнта нахилити над мискою, підтримувати його голову під час блювання. У разі тяжкого стану пацієнту слід забрати по­душку, голову повернути вбік так, щоб вона була трохи нижче за тулуб, до кута рота з того боку, на якому лежить пацієнт, під­класти клейонку з лотком, однією рукою підтримувати голову пацієнта, другою — лоток. Після блювання дати прополоскати рот теплою водою і витерти губи, тяжкохворим протерти ротову порожнину серветкою, змоченою водою або 3 % розчином соди. Блювотні маси винести з палати, прикривши їх і залишивши в підсобному приміщенні до приходу лікаря.

 

NB! При аспірації блювотними масами швидко відсмоктати блювотні маси з дихальних шляхів за допомогою електровідсмоктувача і носового катетера.

 

Під час і після переливання крові здійснювати контроль за етапом пацієнта. Стежити за дотриманням ним ліжкового режи­му протягом 2 год після трансфузії. Кожні 2 год вимірювати тем­пературу тіла, а в разі гіпертермії — щогодини. Щогодини ви­мірювати артеріальний тиск, проводити підрахунок пульсу. Спостерігати за сечовиділенням (кількість, колір — поява сечі рожевого або бурого забарвлення свідчить про розвиток гемотрансфузійного ускладнення). Проводити підрахунок випитої і виділеної рідини.

 

Забезпечити адекватне харчування в післяопераційний період. Після операцій на шлунку за відсутності гастростоми вживати їжу через рот можна лише через 5—6 діб. До цього часу медична сестра за призначенням лікаря має годувати пацієнта через зонд, вільний кінець якого слід з’єднати з лійкою чи шприцом Жане. Рідку їжу, суміш “Берламін-модуляр” потрібно виливати в лійку чи проштовхувати зі шприца Жане повільно, потім влити чисту воду — промити зонд і від’єднати лійку, шприц. Зовнішній кі­нець зонда закріпити в ділянці голови пацієнта так, щоб він не заважав (прикріпити за вухом). їжу дають у 6 прийомів (об’єм по­рції 100—200 мл). Поступово дієту розширюють, додаючи супи із протертих круп, сметану, протерті свіжі фрукти, соки з перехо­дом до дієти № 1.

 

Навчання пацієнта й осіб, які його доглядають

Рекомендувати пацієнту кинути курити.

Підтримувати душевний стан пацієнта, вселяти віру в пози­тивне вирішення його проблем.

 

 

ЗДІЙСНЕННЯ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ У ВІДДАЛЕНИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД ТА ПІД ЧАС ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ

 

Визначення проблем пацієнта, медсестринська опіка в цей пе­ріод здійснюються переважно медсестрою онкологічного кабі­нету поліклініки, сімейною медсестрою, медсестрами санаторно-курортних закладів.

 

І. МЕДСЕСТРИНСЬКЕ ОБСТЕЖЕННЯ

Під час обстеження пацієнта, що був прооперований з приводу раку шлунка і перебуває під диспансерним спостеріганням, мед­сестра користується загальноприйнятою схемою медсестринсько­го обстеження, прицільно виявляючи ознаки можливих класич­них пізніх ускладнень резекції шлунка, гастректомії.

Демпінг-синдром буває легким, середньої тяжкості і тяжким.

При легкому пацієнти скаржаться на незначну слабкість і піт­ливість, особливо після вживання солодкої їжі, що змушує їх лягати в ліжко.

При демпінг-синдромі середньої тяжкості на напади загальної слабкості після вживання солодкої та жирної їжі. У цей період сімейна медсестра може визначити у пацієнта тахікардію (100-120 за 1 хв).

При тяжкому — напади різкої слабкості, нудота, пітливість після кожного вживання їжі, що змушує їх перебувати в ліжку більше години, тахікардія понад 120 за 1 хв.

Езофагіт проявляється печією, болем під час ковтання, іноді дисфагією.

Гастрит культі проявляється періодичним болем у надчерев­ній ділянці, особливо після вживання їжі, відрижкою, погіршен­ням апетиту.

Коліт (гастрогеннний) проявляється проносами, наявністю домішок у випорожненнях.

Анацидний, гіпоацидний стан.

Анемія.

 

ІІ. МЕДСЕСТРИНСЬКА ДІАГНОСТИКА. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ПАЦІЄНТА

Типові проблеми хворих, прооперованих з приводу раку шлунка, у віддалений післяопераційний період

Погіршення апетиту.

Зниження маси тіла.

Порушення фізіології харчування (демпінг-синдром).

Порушення фізіологічного шляху вживання їжі (наявність га­стростоми).

Періодичний біль у надчеревній ділянці, печія, відрижка.

Порушення дихання (задишка, серцебиття, біль у серці).

Ризик рецидиву, соціальна ізоляція.


 

III. ПЛАНУВАННЯ МЕДСЕСТРИНСЬКИХ ВТРУЧАНЬ

Реабілітація пацієнтів починається уже з вибору лікарем найраціональнішого методу оперативного втручання із засто­суванням функціонально кращих, більш фізіологічних анастомозів.

 

Проблеми хворих, проопе­рованих з при­воду раку шлун­ка, у віддалений післяоперацій­ний період

Медсестринські діагнози у хворих, прооперованих з приводу раку шлунка, у віддалений післяопераційний період

Мета

Планування

медсестринських

втручань

Періодичний біль у надче­ревній ділянці, особливо після вживання їжі, печія, відриж­ка, погіршення апетиту

Періодичний біль у надчеревній ділянці, особливо після вживання їжі, погіршення апетиту, пов’язані з ускладненими після гастректомії (езофагіт, гастрит культі).

Усунення диспепсич­них проя­вів або змен­шення їх

У межах своєї компе­тенції дати рекомен­дації щодо дієти, фітотерапії, санатор­но-курортного ліку­вання

 

Печія, пов’язана із подразненням слизової оболонки стравоходу. Відрижка пові­трям чи їжею, пов’язана із післяопераційни­ми анатомічними змінами стравохо­ду, шлунка, їх функціонуванням

 

 

Проноси, наявність домішки слизу в калі

Проноси, наявність домішки слизу в калі, пов’язані з ускладненнями після гастректомії (коліт)

Усунення диспепсич­них проя­вів або змен­шення їх

У межах своєї компе­тенції дати рекомен­дації стосовно дієти, фітотерапії, санатор­но-курортного лікування

Відрижка повітрям чи їжею.

Головний біль, запаморочення, серцебиття, біль у серці, задишка, загальна слабкість, тремтіння рук, потовиділення, знепритомнення, нудота, здуття живота

Головний біль, запаморочення, серцебиття, біль у серці, задишка, загальна слабкість, тремтіння рук, потовиділення, знепритомнення, нудота, здуття живота, пов’язані зі швидким прохо­дженням їжі при видаленні шлунка (демпінг-синдром), порушенням всмоктування вуглеводів (гіпоглі­кемічний синдром)

Зменшен­ня або усунення усклад-нень

У межах своєї компе­тенції дати поради щодо режиму, якості, кількості харчування

Ризик рециди­ву

Ризик рецидиву, пов’язаний із ростом пухлини, метастазуванням

Досягнен­ня макси­мально тривалої ремісії

Передати необхідну інформацію та медич­ну документацію в поліклінічне відділен­ня, лікарські амбула­торії з метою диспан­серизації пацієнта

Втрата працез­датності, соціальна ізоляція

Втрата працездат­ності у зв’язку із погіршенням загального стану, болем.

Соціальна ізоляція через зміну зовніш­нього вигляду, інва­лідність

Допомога пацієнту

соціально

адаптува­тися

Провести психологіч­ну підтримку пацієн­та та членів його родини.

Навчити і залучити родичів пацієнта до догляду за ним у домашніх умовах, розповісти родичам про альтернативні заклади догляду за невиліковними хворими (хоспіси).

Узяти участь в офор­мленні відповідної медичної документа­ції для встановлення інвалідності

 

IV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ МЕДСЕСТРИНСЬКИХ ВТРУЧАНЬ

При демпінг-синдромі:

- рекомендувати пацієнту після переходу до перорального хар­чування вживати їжу 4—6 разів на добу малими порціями, суворо по годинах у положенні напівлежачи, а після їди близько 1 год по­лежати, приймати ферменти (фестал, мезим-форте, панкреатин);

- їжа має бути кімнатної температури.

Дієтотерапія:

w дати рекомендації щодо різних видів дієти:

- дієта, що стимулює секрецію, містить сокогінні речовини (дієта №2). Пацієнт має 5 разів на добу вживати їжу. Поступово дієтичний асортимент розширюється — призначають дієту № 15;

- при анацидних станах їжа має містити екстрактивні речовини;

- при демпінг-синдромі необхідне харчування з високою енер­гетичною цінністю дрібними порціями. їжа має бути повноцін­ною, містити клітковину з виключенням стимуляторів виділення жовчі, обмеженням жирів;

- при езофагіті виключають стимулятори виділення жовчі, призначають протерті страви (дієта № 1);

- при ентероколіті призначають дієту № 4;

- при супутніх захворюваннях печінки, підшлункової залози — дієту № 5а;

w забезпечити умови для лікування відповідними мінераль­ними водами (моршинська Б-1 і В-3, єсентуки № 15, боржомі). Наголосити пацієнту, що мінеральні води потрібно пити теплими, по 100—150 мл тричі на день за 15—30 хв до їди.

Відновне санаторно-курортне лікування (медсестра санатор­но-курортного закладу стежить за дотриманням пацієнтом сана­торного режиму):

- за призначенням лікаря здійснює контроль і в межах своєї компетенції дає рекомендації щодо дотримання пацієнтом відпо­відної дієти, залежно від виду післяопераційних ускладнень;

- за призначенням лікаря проводить медикаментозну терапію (парентеральне харчування, усунення анемії, вітамінотерапія), лікувальну фізкультуру;

- забезпечує проведення лікувальних процедур курортних факторів (мінеральні води, лікувальні ванни). Наприклад, ме­дична сестра бальнеологічного відділення за призначенням ліка­ря забезпечує проведення пацієнтам мінеральних і хвойних ванн при запальних ускладненнях (гастрит культі, езофагіт).

Відновне лікування сприяє тому, що деяка частина інвалідів II групи стає обмежено працездатною, а інваліди III групи поверта­ються до попередньої роботи.

 

Медсестри поліклінічного відділення з метою профілактики та раннього виявлення рецидивів і метастазування разом з лікарем проводять диспансеризацію пацієнтів згідно з чинними наказами МОЗ України та клінічними протоколами, затвердженими Нака­зом МОЗ України № 554 від 17.09.2007 р.

 

Диспансеризація хворих на рак шлунка

 

 

ЛПЗ загально- лікарняної мережі

Консультативна поліклініка спеціалізованого закладу

Стаціонар спеціалізованого

закладу

Обсте­ження

при диспансе­ризації хворих

Крат­ність

обсте­ження

1-й    рік — 1 раз на 3 міс.

2-й    рік — 1 раз на 6 міс.

У подальшому 1 раз на рік

1-й    рік — 1 раз на 3 міс.

2-й    рік — 1 раз на 6 міс.

У подальшому 1 раз на рік

1-й    рік — 1 раз на 3 міс.

2-й    рік — 1 раз на 6 міс.

У подальшому 1 раз на рік

Обсяг

обсте­ження

1. Фізикальне обстеження.

2. Лабораторне дослідження:

— загальний аналіз сечі, крові;

— біохімічне дослідження крові.

3. УЗД органів черевної порож­нини та заочеревинного простору.

4. Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду.

5. Фіброезофагогастродуоденоскопія

Обстеження проводять за потреби уточ­нення даних,

отриманих на попередньому етані. Рентгено­логічне дослі­дження шлунка

Поглиблене обстеження проводять за потреби уточнення даних, отрима­них на попере­дніх етапах