РАК СТРАВОХОДУ

esophageal-cancer-awareness-color ribbon(1)

NB! Становить близько 3 % у структурі всіх злоякісних захворювань.

 

Захворюваність в Україні в 2013 році становила 4,3 на 100 тис. населення.

Загальна кількість нових випадків становила 1855, чол. - 1605, жін. - 250.

Загальна кількість померлих 1416 осіб.

Не прожили 1 року з числа вперше захворілих в 2013 р. 69.6%.

Чоловiки хвоpiють на pак шлунка 6 разів частiше, нiж жiнки.

 

У розвитку раку велику роль відіграє хронічне запалення сли­зової оболонки стравоходу внаслідок постійного механічного, тер­мічного чи хімічного подразнення, куріння тютюну, наявності в їжі канцерогенних речовин (консерванти, нітросполуки тощо).

Пік захворюваності припадає на вік понад 70 років.

Рак найчастіше локалізується на рівні фізіологічних звужень: біфуркації трахеї або у місці проходження стравоходу через діа­фрагму. Часто розвивається в ділянці рубців або виразок.

 

Макроскопічні форми:

- вузлова (екзофітна — росте в просвіт стравоходу);

- виразкова (ендофітна — проростає стінку, сусідні органи);

- змішана (мезофітна — з ознаками перших двох).

0102

 

Мал. Макроскопічні форми раку стравоходу: вузлова (екзофітна — пухлина росте в просвіт стравоходу), виразкова (ендофітна — проростає стінку, сусідні органи). Джерело: Netter’s Internal Medecine, 2nd edition, 2009 by Saunders, an imprint of Elsevier Inc.

 

 

Морфологічні форми:

- аденокарцинома (близько 65 % усіх видів);

- плоскоклітинний рак (близько 30 %);

- недиференційований рак.

 

Стадїі захворювання:

0 (TisN0M0);

І—III (ТІ—4 N0—1 М0), немає дисфагії IV ступеня;

IІІ (Т3—4 N0—1 М0), є дисфагія IV ступеня;

IV (ТІ—4 N0—1 М1), немає дисфагії IV ступеня;

IV (Т3—4 N0—1 М1), є дисфагія IV ступеня;

III—IV (T4 N0—1 М0—1), є стравохідна нориця.

 

Метастазування:

- лімфогенним шляхом: у шийні, надключичні лімфовузли (рак шийного відділу); лімфовузли середостіння (рак грудного відділу); лімфовузли біля кардії (рак нижнього відділу);

- гематогенним шляхом: у печінку, легені, рідше у кістки, нирки.

 

 

ЗДІЙСНЕННЯ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

 

І. МЕДСЕСТРИНСЬКЕ ОБСТЕЖЕННЯ

Клінічна картина раку залежить від локалізації пухлини, фор­ми росту, ступеня її поширення.

Під час обстеження пацієнта, госпіталізованого з підозрою на злоякісну пухлину стравоходу, палатна медсестра користується загальноприйнятою схемою медсестринського обстеження, звер­таючи особливу увагу на:

1) анамнестичні дані:

- поява дисфагії (порушення ковтання переважно твердої їжі на ранніх етапах, згодом — рідкої, що свід­чить про розвиток стенозу при інфільтративній формі або обтурації просвіту стравоходу при екзофітному рості),

- іноді біль за грудниною,

- слинотеча (ці симптоми є пізніми і пов’язані із супут­нім езофагітом або проростанням пухлини в суміжні органи),

- втрата маси тіла.

Під час опитування пацієнта медична се­стра має визначити фактори ризику:

-         постійне вживання гострої,

-         надмірно гарячої їжі, багатої на жири та нітрозаміни з дефіцитом білків,

-         часте вживання риби із дрібними кісточками,

-         міцних спиртних напоїв,

-         куріння,

-         перенесені в минулому хімічні опіки.

З’ясувати з даних медичної документації, чи діагностовано такі передракові стани, як:

-         ахалазія стравоходу,

-         стравохід Баррета (аденоматозна метаплазія),

-         синдром Пламмера-Вінсона (залізодефіцитпа анемія, дисфагія, атрофічний глосит),

-         фокальна кератодерма (генетичне захворювання, що проявляється гіперкератозом долонь, стоп, папіломами стравоходу).

Ознайомитися з по­передніми дослідженнями та їхніми результатами;

2) дані об’єктивного обстеження: залежать від стадії раку і локалізації метастазів.

Під час огляду медсестра може виявити:

-         дисфагію,

-         зниження фізичної активності,

-         схуднення, згодом,

-         неприємний запах з рота, іноді,

-         задишка,

-         підвищене слиноутво­рення,

-         блювання,

-         шкіра бліда із землистим відтінком, знижений її тургор,

-         пульс слабкого наповнення,

-         тахікардія (особливо після вживання їжі),

-         артеріальна гіпотензія, іноді;

3) оцінювання здатності самостійного забезпечення функці­ональних потреб:

-         порушення дихання (при стисненні, пророс­танні пухлиною дихальних шляхів, у разі стравохідно-респі­раторних нориць, метастазів у легені),

-         порушення споживання їжі та рідини (при порушенні ковтання, обтурації пухлиною просвіту, стенозі стравоходу),

-         порушення сну та активного відпочинку,

-         неспроможність здій­снювати самодогляд,

-         порушення спілкуватися з іншими людьми (через соці­альну ізоляцію, зниження або втрату працездатності, зміни, зо­внішнього вигляду, біль на пізніх стадіях захворювання),

-         нездатність підтримувати власну безпеку (при психічних змінах: депресія, ризик суїциду).

 

ІІ. МЕДСЕСТРИНСЬКА ДІАГНОСТИКА. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ПАЦІЄНТА

Типові дійсні (наявні) проблеми хворого на рак стравоходу, пов’язані з основним захворюванням

Поступово прогресуюче утруднення ковтання (дисфагія).

Зригування, блювання.

Слинотеча.

Дефіцит харчування: зменшення відносно потреб організму.

Біль за грудниною, у надчеревній ділянці, між лопатками під час вживання їжі, при ковтанні.

Неприємний запах з рота.

 

Типові потенційні проблеми хворого на рак стравоходу, пов’язані з основним захворюванням

Зміни у зовнішньому вигляді.

Поява щільних об’ємних утворень у надключичних ділянках.

Слабкість, прогресуюче схуднення.

Гарячка.

Ризик виникнення асфіксії.

Розвиток загального виснаження (кахексії).

Кровотеча.

Втрата працездатності, соціальна ізоляція.

Ризик розвитку метастазів, рецидивів.

 

ІІІ. ПЛАНУВАННЯ МЕДСЕСТРИНСЬКИХ ВТРУЧАНЬ

Планування медсестринських втручань залежить від стадії ра­кової пухлини, обсягу діагностичних та лікувальних втручань (променева, хіміотерапія, хірургічне лікування). Вибір методу лі­кування залежить від локалізації пухлини. При раку стравоходу застосовують радикальну чи паліативну променеву терапію, ра­дикальне чи паліативне оперативне втручання. Хіміотерапія не­достатньо ефективна.

Рак стравоходу в сучасній онкології є однією із складних про­блем і має несприятливий прогноз. П’ятирічне виживання при хірургічному лікуванні становить близько 30 %, при променево­му — 5%.

Плануючи медсестринські втручання, медсестра здійснює спо­стереження і догляд за пацієнтом в обсязі, який відповідає медсестринському плану вирішення типових проблем пацієнтів, які ви­никають у перед-, інтра-, післяопераційний періоди, у підготовці, проведенні і догляді при променевій терапії та вписує в план вирі­шення проблем, зумовлених злоякісною пухлиною стравоходу.

 

Типові проблеми хворих на рак стравоходу

Типові медсестринські діагнози при раку стравоходу

Мета

Планування

медсестринських

втручань

Дисфагія. Слинотеча. Зригування, блювання. Неприємний запах з рота

Поступово прогресу­юче утруднення ковтання (дисфагія) унаслідок звуження просвіту стравоходу пухлиною.

Слинотеча внаслідок порушення ковтання. Зригування, блюван­ня у зв’язку із рако­вим стенозом, нако­пиченням їжі над місцем звуження. Неприємний запах з рота через застій їжі вище місця звуження чи через розпад пухлини

Створення умов для проходжен­ня їжі

За призначенням лікаря готувати пацієнта до лабора­торних та інструмен­тальних досліджень.

За призначенням лікаря готувати пацієнта до ради­кальних або паліа­тивних методів лікування.

Надати допомогу при блюванні

Слабкість, прогресуюче схуднення. Зміни зовнішнього вигляду

Слабкість, прогресу­юче схуднення як наслідок голодуван­ня та інтоксикації. Землистий колір обличчя, западання очей, щік, сухість шкіри і слизових оболонок, сухий, обкладений білим нальотом язик унаслідок голодуван­ня, зневоднення, виснаження, інток­сикації

Забезпе­чення отримання пацієнтом достатньої кількості білків, жирів, вуглеводів, рідини

За призначенням лікаря налагодити парентеральне та ентеральне (через на­кладену стому, зонд) харчування.

За призначенням лікаря проводити інфузії та гемотрансфузії

Біль до проведення лікування

Біль за грудниною під час вживання їжі, при ковтанні, неприємні відчуття у надчеревній ділян­ці, між лопатками через стиснення пухлиною нервів. Постійний біль за грудниною з ірра­діацією в спину,

шию, ліву половину грудної клітки вна­слідок проростання пухлини в органи і структури, що оточують стравохід

NB! При ураженні ший­ної частини стравоходу пухлина може проростати гортань, глотку, трахею; при ураженні верхнього відділу груд­ної частини стравоходу — трахею, поворотні не­рви; середнього відділу грудної частини — бі­фуркацію трахеї, блука­ючі нерви, грудну лімфа­тичну протоку, корені легень, судини, бронхи; при ураженні нижнього відділу стравоходу плевру, тканину легень, перикард, діафрагму)

Зменшен­ня, лікві­дація больових відчуттів

Допомагати лікарю в лікуванні основно­го захворювання За призначенням лікаря вводити ненаркотичні чи наркотичні анальге­тики

Біль після проведеного лікування

Біль, пов’язаний із проведеним оперативним втру­чанням, променевою терапією

Зменшен­ня, лікві­дація болю

За призначенням лікаря вводити знеболювальні препарати в ранньо­му післяопераційно­му періоді

Ризик утруднення дихання

Ризик виникнення асфіксії через стиснення або про­ростання пухлиною верхніх дихальних шляхів

Створення умов для вільного дихання

Готувати пацієнта до призначеного лікарем лікування: променевої терапії на зони пухлини та регіонарного метастазування, хірургічного втру­чання радикального чи паліативного (накладання гастростоми, трахеостоми)

Гарячка

Підвищення темпе­ратури тіла внаслі­док приєднання запальних процесів (абсцес середостіння, перикардит, плев­рит, аспіраційна пневмонія)

Нормаліза­ція темпе­ратури тіла

За призначенням лікаря провести антибактеріальну та дезінтоксикаційну терапію.

Здійснювати догляд за пацієнтами в стані гарячки

Блювання з домішкою крові

Кровотеча у зв’язку з ушкодженням пухлиною судин, розпадом пухлини, проведеною проме­невою терапією

Зупинка кровотечі

Надати допомогу пацієнту при блю­ванні відповідно до загальноприйня­тих стандартів.

За призначенням лікаря вводити кровоспинні засоби, проводити інфузії та гемотрансфузії.

Забезпечити кон­троль показників загального аналізу крові та коагулограми

Неспромож­ність само­стійно догля­дати за собою

Неспроможність самостійно догляда­ти за собою у зв’язку зі змінами фізичного чи психологічного стану пацієнта

Забезпе­чення догляду за пацієнтом

Здійснити заходи щодо забезпечення особистої гігієни пацієнта, фізіологіч­них відправлень, надати допомогу при вживанні їжі, запобігти розвитку пролежнів.

Навчити і залучити родичів пацієнта до догляду

Ризик рецидиву

Ризик рецидиву, пов’язаний із ростом пухлини, метастазу­ванням

Досягнен­ня макси­мально тривалої ремісії

Передати необхідну інформацію та медичну доку­ментацію в поліклі­нічне відділення, лікарські амбу­латорії з метою диспансеризації пацієнта

Втрата працездат­ності, соціальна ізоляція

Втрата працездат­ності через погір­шення загального стану, біль. Соціаль­на ізоляція у зв’язку із зміною зовнішньо­го вигляду, інвалід­ністю

Допомога пацієнту соціально адаптува­тись

Провести психоло­гічну підтримку пацієнта та членів його родини. Навчити і залучити родичів пацієнта до догляду за ним у домашніх умовах, розповісти родичам про альтернативні заклади догляду за невиліковними хворими (хоспіси)

 

oesophageal cancer_ІV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ МЕДСЕСТРИНСЬКИХ ВТРУЧАНЬ

Виконання призначень лікаря

- вводити препарати згідно з листком призначень (знеболю­вальні, спазмолітичні, гемостатичні препарати, антибіотики, інфузійні рідини: водно-сольові розчини, препарати для паренте­рального харчування), проводити трансфузії;

- підготувати пацієнта і все необхідне для взяття біологічних матеріалів (крові, сечі, калу) для проведення лабораторних дослі­джень;

- підготувати пацієнта і все необхідне для проведення таких інструментальних досліджень:

1) ендоскопічного (езофагоскопія) — виявлення пухлини, ви­значення її макроскопічної форми (екзофіт, виразкування, ін­фільтрат), ступеня звуження стравоходу, а також отримати мате­ріал (після щипцевої біопсії, взяття зскрібка) для гістологічного та цитологічного досліджень;

2) рентгенологічного (органів грудної порожнини, стравоходу та шлунка). Рентгенологічне дослідження стравоходу дає змогу виявити патологічний процес (ознаки: звуження, ригідність сті­нок, горбисті контури в ділянці звуження) та місце його локаліза­ції;

3) комп’ютерної томографії — для уточнення ступеня поши­рення пухлини, виявлення метастазів;

4) ультразвукового дослідження (УЗД) органів черевної по­рожнини та заочеровинного простору — для уточнення ступеня поширення пухлини, виявлення метастазів. УЗД стравоходу ви­конують з використанням внутріпшьостравохідного УЗ-датчика.

 

Медсестра проводить належну психологічну, фізичну і меди­каментозну підготовку пацієнта до призначеної операції.

Оперативні втручання:

- трансплевральна резекція стравоходу з одномоментною пластикою стравоходу за Льюісом;

- екстирпація стравоходу з наступною пластикою і виведен­ням езофагостоми на шию, накладенням гастростоми, ентеростоми і подальшим заміщенням видаленого стравоходу кишковим трансплантатом;

456- відеоендоскопічна гастростомія;

- одномоментно видалення (езофагектомія) частини страво­ходу із заміщенням її шлунком;

- формування обхідного стравохідно-кишкового анастомозу;

- паліативні операції (на термінальній стадії) — накладання гастростоми для годування пацієнта;

- лазерна чи діатермічна реканалізація стравоходу.

 

Операційна медична сестра повинна приготувати все необхідне для проведення призначеної операції.

Застосовують також передопераційну гамма-терапію з опромі­ненням стравоходу по всій довжині, хіміотерапію (цисплатин, доксорубіцин, флуороурацил, блеоміцин, етопозид та ін.).

Проме­неву терапію призначають інколи і після операції, або як само­стійний, паліативний метод лікування.

Палатна медична сестра в перші дні після проведеної операції має стежити за тим, щоб пацієнт не вживав їжі. Налагодити па­рентеральне харчування — заповнити інфузійну систему для вну­трішньовенного краплинного вливання. Вводити розчини білків (альбумін, нативну плазму, амінокислоти (інфезол)), вуглеводів (глюкоза), жирів (інтраліпід, ліпофундин). Перед уведенням їх необхідно підігріти на водяній бані до температури тіла (37-38 °С) і стежити за швидкістю введення. Перших півгодини препарати, особливо білкові, вводити зі швидкістю 10—20 крапель за хвили­ну, а потім поступово протягом 30 хв швидкість збільшити до 60 крапель за хвилину.

 

 

Спостереження  і догляд за пацієнтом, незалежні медсестринські втручання

Після операцій на стравоході за відсутності езофаго-, гастро­стомії вживати їжу через рот можна лише через 5—6 діб. До цьо­го часу медична сестра за призначенням лікаря має годувати па­цієнта через зонд, вільний кінець якого з’єднують з лійкою чи шприцом Жане. Рідку їжу, суміш “Берламін-модуляр” потрібно виливати в лійку чи проштовхувати зі шприца Жане повільно, потім влити чисту воду — промити зонд і від’єднати лійку, шприц. Зовнішній кінець зонда закріпити в ділянці голови пацієнта так, щоб він не заважав (прикріпити за вухом). їжу дають у 6 прийо­мів (об’єм порції 100-200 мл). Поступово дієту розширюють, до­даючи супи із протертих круп, сметану, протерті свіжі фрукти, соки з переходом до дієти № 1.

За наявності гастростоми пояснити родичам та пацієнтові не­обхідність накладеної гастростоми.

Допомагати лікарю у проведенні перев’язок, спостерігати за процесом загоєння, формування нориці.

Для годування пацієнта застосовувати зонд, який уводять у шлунок через передню черевну стінку. До її вільного кінця під’єднати лійку і вводити спочатку невелику кількість їжі — по 50 мл 6—7 разів на добу, поступово збільшуючи об’єм до 300— 500 мл, одночасно зменшуючи кількість введень. Іноді пацієнту дозволяють розжовувати їжу, потім можна розвести її в склянці з рідиною і вже в розведеному вигляді виливати її в лійку.

Показати родичам і пацієнту, як вставляти трубку в гастростому, проводити туалет шкіри навколо нориці після годування та виведення трубки (прикрити отвір гастростоми, змастити шкіру навколо гастростоми пастою Лaccapa, накласти пов’язку).

Після оформлення нориці навчити пацієнта харчуватися само­стійно.

Стежити за чистотою натільної, постільної білизни, змінювати їх у міру забруднення.

 

Медсестри поліклінічного відділення з метою профілактики та раннього виявлення рецидивів і метастазування разом з лікарем проводять диспансеризацію пацієнтів згідно з чинними наказами України та клінічними протоколами, затвердженими Наказом МОЗ України № 554 від 17.09.2007 р.

 

 

Диспансеризація хворих на рак стравоходу

 

 

ЛПЗ загально-лікарняної мережі

Консультативна поліклініка спеціалізованого закладу

Стаціонар спеціалізова­ного закладу

Обсте­ження

при диспан­сериза­ції хворих

Кратність

обстежен­ня

1- й рік — 1 раз на 3 міс.

2-й рік —1 раз на 6 міс.

У подальшому 1 раз на рік

1-й рік — 1 раз на 3 міс.

2-й рік — 1 раз на 6 міс.

У подальшому 1 раз на рік

Обсяг обстежень

1. Фізикальне обстеження.

2. Лабораторне дослідження крові та сечі.

3. Рентгеноло­гічне досліджен­ня органів грудної порож­нини, стравохо­ду та шлунка.

4. Фіброезофагогастродуоденоскопія.

5. УЗД органів черевної порож­нини та заочеревинного простору

Обстеження проводять за потреби уточнен­ня даних, отриманих на попередньому етапі